Home

• Ifá Heritage Institute •

Professor Wán̄dé Abímbọ́lá

The Àwíṣẹ Awo Agbáyé

◦ Ifá WIll Mend Our Broken World ◦

Àwíṣẹ

Àgbáyé

Global Spokesperson for Ifá and Òrìṣà Religion